Затверджено

загальними зборами Івангородської

ЗШ І-ІІІ ступенів

Протокол №1 від 04.02.2015 р.

Голова Ради школи Л.Масленко

Положення про батьківські комітети школи

1. Загальні положення.

1.1. Положення про батьківські комітети школи визначає їх функцію у державно-громадській системі управління загальноосвітнім закладом.

1.2. Комітет є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їхнього навчання у школі.

1.3. У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про об'єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», Статутом школи, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародного законодавства з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування батьківських комітетів класів або школи приймаються на загальних зборах батьків відповідних класів або школи.

1.5. Легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів є обов'язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва школи.

1.6. Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

1.7. Дане Положення розроблене на підставі Орієнтовного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням специфіки діяльності Івангородської ЗШ І-ІІІ ступенів та вимог до статутних документів, визначених у ст. 13 Закону України «Про об'єднання громадян»

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності.

Батьківські комітети створюються з метою захисту законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також для надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти, спільної роботи з педагогічним колективом із розвитку в учнів активної життєвої позиції, творчих здібностей та ініціативи, підвищення їхнього рівня вихованості і досягнення обов'язкового рівня базової підготовки.

Основними завданнями діяльності батьківських комітетів є сприяння створенню умов для:

• формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становлення учнівського самоврядування;

• виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які мешкають в Україні;

• формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

• захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;

• здобуття учнями обов'язкової середньої освіти, розвитку їхніх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;

• запобігання бездоглядності і безпритульності дітей у вільний від занять час;

• всебічного зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їхнього виховного впливу на дітей;

• залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

• організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їхньої відповідальності за навчання і виховання дітей;

• вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази школи та її благоустрою.

Основними принципами діяльності комітетів є:

• законність;

• гласність;

• колегіальність;

• толерантність;

• виборність;

• організаційна самостійність у межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством;

• підзвітність і відповідальність перед загальними заборами батьків школи, класів.

3. Організація та зміст роботи батьківського комітету

3.1. Батьківський комітет класу обирається на класних зборах у складі голови та 4-х членів. Засідання проводяться перед батьківськими зборами, а за необхідності проводять позачергові засідання.

3.2. Батьківський комітет школи обирається на загальношкільних зборах у складі голови та 11 членів. Засідання проводяться перед батьківськими зборами, а за необхідності проводять позачергові засідання.

3.3. Батьківський комітет організовує допомогу школі:

а) у вихованні національної самосвідомості, створенні умов, необхідних для розвитку в учнів здібностей та творчої ініціативи, їхньої самореалізації у пізнавальній та навчальній діяльності;

б) у виконанні ст. 35 Закону України «Про освіту»;

в) для зміцнення співробітництва вчителів, учнів та їхніх батьків;

г) у контролюванні за виконанням учнями та батьками Статуту школи, Єдиних вимог до учнів;

ґ) в організації харчування дітей;

д) у контролі за якістю продуктів харчування та їхнім приготуванням у їдальні школи;

є) у створенні санітарно-гігієнічних умов для навчання й виховання учнів згідно з Держстандартом;

є) у зміцненні навчально-матеріальної бази школи;

ж) в організації та проведенні лекцій, бесід, зустрічей, конференцій із різних напрямків виховної роботи;

з) у залученні батьків до керівництва окремими видами дитячих громадських організацій, відділень або консультпунктів МАН, спортивними гуртками і секціями тощо;

и) у профілактичній роботі з учнями, які схильні до правопорушень.

3.4. Батьківські комітети керуються у своїй роботі даним Положенням, Статутом школи, законодавчими актами України, рекомендаціями директора школи та педагогічної ради, річним планом роботи школи, рішеннями Ради школи.

3.5. Класні батьківські комітети мають право приймати свої рішення за наявності на засіданні не менше двох третин його членів.

3.6. Для обговорення та вирішення важливих питань батьківський комітет скликає збори батьків (класні—не менше 4 разів на рік)

3.7. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва школи, а за необхідності — до відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

3.8. На класних батьківським зборах обов'язкова присутність класного керівника, а за потребою учителів.

3.9. Батьківський комітет школи звітує перед загальношкільними зборами у день обрання нового складу комітету.

3.10. У разі розбіжності з окремих питань, які виникають між класним керівником і більшістю батьківського комітету при недостатньому погодженні сторін, питання вирішується адміністрацією школи.

3.11. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їхньої роботи визначаються комітетами та затверджуються їхніми головами.

3.12. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.13. Батьківський комітет веде протоколи своїх засідань і батьківських зборів.

4. Права та обов'язки батьківських комітетів

Комітети мають право:

4.1. Брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах.

4.2. Встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги школі, захисту здоров'я та життя учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі.

4.3. Вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) навчального закладу пропозиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарчих питань, які мають бути розглянуті керівництвом навчального закладу в місячний термін, а результати розгляду доведені до відома батьків.

4.4. Звертатися до директора, класного керівника, педагогічної та Ради школи щодо роз'яснення стану і перспектив робота та з окремих питань, що турбують батьків.

4.5. Порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав.

4.6. За необхідності заслуховувати звіти батьків і надавати допомогу щодо поліпшення їхньої роботи.

4.7. Скликати позачергові батьківські збори.

4.8. Сприяти покращенню харчування учнів.

4.9. Сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування школи.

4.10. Брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів.

4.11. Контролювати раціональне використання фондів загального обов'язкового навчання.

4.12. Сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності школи.

4.13. Звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і вихованням дітей.

4.14. Бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.

4.15. З метою більш ефективного захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об'єднуватися в асоціації та інші добровільні об'єднання.

4.16. Виносити на розгляд директора і педагогічної ради пропозиції щодо позакласної та позашкільної роботи з учнями, з організаційно-господарчих питань, щодо покращення роботи педагогічного колективу з батьками учнів.

4.17. Заслуховувати інформацію директора школи про стан і перспективу роботи школи, про розгляд пропозицій батьківського комітету та їхню реалізацію.

4.18. Скликати батьківські збори.

4.19. Класні батьківські комітети мають право

- вносити пропозиції директору школи щодо покращення позакласної роботи з учнями;

- вносити пропозиції на затвердження щодо покращення матеріально-технічної бази класної кімнати;

- заслуховувати інформацію класних керівників щодо питань, які цікавлять батьків.

Комітети зобов'язані:

• виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;

• вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються у справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;

• надавати інформацію про свою діяльність на прохання директора школи або відповідного органу управління освітою;

• залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;

• організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у навчальному закладі з метою збереження життя та здоров'я учнів;

• у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями).

Кiлькiсть переглядiв: 91

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.