Реформування освіти в Україні є складовою процесу адаптації національної освітньої системи до змін, що відбуваються протягом останніх двадцяти років у європейських країнах і пов'язані з визнанням значущості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу. Тому питання забезпечення рівного доступу до якісної освіти є ключовим для розвитку не тільки освітньої галузі, а й усього суспільства.

Необхідність своєчасного і правильного реагування на виклики епохи потребує утвердження нової парадигми освіти. На відміну від традиційної освітньої моделі, що будувалася на пріоритеті простого засвоєння і відтворення інформації, головною метою навчання у XXI столітті стає всебічний розвиток людської особистості як рівновеликої цінності. Демократичне спрямування навчання дає можливість людині підготуватися до життя у швидкоплинно змінюваних умовах соціокультурного життя і професійної діяльності.

Звідси - значна увага до загального розвитку особистості, її комунікативних здібностей, самостійності у прийнятті рішень, критичності та культури мислення, розвитку інформаційних і соціальних навичок.

Саме тому постає необхідність пошуку варіативних і альтернативних шляхів розвитку освіти в умовах інформаційної цивілізації XXI століття. Велика роль відводиться питанню створення та організації діяльності нової моделі навчального закладу як своєрідного еталону сучасної освіти.

Івангородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів покликана визначати стратегію розвитку освіти в селах Івангород, Веселе, Польове, пріоритетні напрямки та шляхи створення життєздатної системи безперервного забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування її інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.

Івангородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - складова загальної районної системи розвитку творчообдарованих, талановитих вихованців - майбутніх дослідників, науковців, вільних громадян незалежної країни.

Необхідність існування Івангородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів обумовлена потребами та можливостями регіону, специфікою функцій, які покладаються на цей навчально-виховний заклад.

Концепція розвитку Івангородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Івангород Олександрівського району Кіровоградської області розроблена відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. N 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання». Вона грунтується на основних положеннях Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) і спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002р. N347/2002.

Враховуючи, що у Національній доктрині розвитку освіти в ХХІ столітті визначено: «Головна мета української системи освіти – створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України…», в Законі України «Про загальну середню освіту» стверджується: «Завдання загальної середньої освіти є формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань», дана Концепція розвитку школи визначає основні шляхи змін, які відбуваються в структурі, змісті і формах організації навчально-виховної діяльності закладу.

Сучасне суспільство потребує такого індивідума, який усвідомлює власну роль і значення у житті суспільства, та вимагає від нього відповідальних дій згідно з його власними переконаннями та цінностями.

Тому комплекс освітніх і виховних зусиль нашого навчального закладу спрямовано на формування у школярів громадянських цінностей та патріотизму незалежно від віку й інших особливостей учнів.

У процесі розробки Концепції інноваційної діяльності Івангородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів використано наукові праці, нормативні документи, позитивний досвід роботи шкіл різних типів. При цьому були враховані також фактори суспільного замовлення на виховання нового типу особистості, здатності педагогічного колективу до творчого опрацювання та впровадження нововведень у практичну діяльність; пріоритетності в діяльності закладу освіти здорової та вихованої дитини.

У Концепції враховано соціально-педагогічні умови формування інноваційної освіти в Україні. Її методологічну основу становлять:

– основні положення філософії освіти (І.Зязюн, В.Кремень, В.Мажзігон, О.Савченко, Н Сачава);

– проблеми інноватики (Л.Ващенко, Л.Даниленко, І.Єрмаков, В.Паламарчук, В.Сгадова, Г.Сиротенко);

– дослідження інноваційної управлінської діяльності директора школи (В.Афанасьєв, Л.Ващенко, М.Ільїн, Л.Онищук, Н.Островерхова, Л.Подимова, М.Поташник);

– проблеми інноваційного закладу (В.Громовий, Л.Калініна, В.Лазарєв, О.Остапчук, Н.Островерхова, М.Поташник);

– засади соціальної психології (В.Андрущенко, М.Удальцова, Н.Шуст);

– засади теорії творчих здібностей (С.Бондаренко, В.Кларін, В.Ротенберг);

– основні положення теорії виховання (В.Сухомлинський, В.Модзігон, І.Бех);

– особистісно-розвивальне навчання як науково-практичний пріоритет (В.Кремень, В.Рапкін);

– інноваційні ітехнології у навчанні та вихованні (Т.Тучкова).

Мета концепції полягає у визначенні і науковому обґрунтуванні соціально-педагогічних засад ефективного функціонування загальноосвітньої школи та її розвитку. Концепція складається із загальних положень і розділів, що стосуються мети, завдань, принципів діяльності закладу, організації навчання й виховання учнів в умовах інноваційного режиму; кадрового та науково-методичного забезпечення, особливостей управління навчальним закладом на інноваційно-педагогічних засадах, очікувань прогнозованих результатів інноваційної діяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 123

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.